⇒ การรับคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 นฝ. นศท. มทบ. 25ศูนย์ฝึกที่4 จำนวน 24 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

การรับคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 นฝ. นศท. มทบ. 25 ศูนย์ฝึกที่4 จำนวน 24 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558(2)อ่านต่อ… กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558(1)อ่านต่อ…
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558อ่านต่อ… กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอ่านต่อ…
สุนทรภู่กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2558อ่านต่อ… ต่อต้านยากิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกอ่านต่อ…
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558อ่านต่อ… กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมปลูกจิตสำนึกรักโรงเรียนอ่านต่อ…
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2558อ่านต่อ… กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558อ่านต่อ…
ทัศนศึกษาคณะครูเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการ นสว.ขอโอกาส ณ โรงเรียนหนองชุมแสง จ.เพชรบุรีอ่านต่อ… มอบใบประกาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557อ่านต่อ…
เวียนเทียนกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาอ่านต่อ… ปัจฉิมปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษาปี 2557 (2)อ่านต่อ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษาอื่นๆ


ดาวน์โหลดเอกสาร
(ดาวน์โหลด)แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน

SAR57-v1 (แบบบทที่ 1-5)รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง(Self Assesment Report : SAR )

ดาวน์โหลด (แบบ สพม.)รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง(Self Assesment Report : SAR )