รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ณ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) มีความยินดียิ่งที่ได้รับเกียรติต้อนรับ ผู้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559
ทั้ง 24 โรงเรียน และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ทุกนายด้วยความยินดียิ่ง103895126116126114126112103899103898103897103896

กำหนดการเปิดเทอมปีการศึกษา 2559

15

โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

 1. 12 พฤษภาคม 2559 รับเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)
  ระดับชั้นอนุบาล

  – ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ  100 บาท
  – ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ  300 บาท
  ระดับชั้นประถม
  – ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ  195 บาท
  – ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ  360 บาท

  13 พฤษภาคม 2559  • รับเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)                                                     ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  – ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ   210 บาท/ภาคเรียน
  – ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ  450 บาท/คน
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  – ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ  230 บาท
  – ค่าเครื่องแบบนักเรียนคนละ  500 บาท
  16 พฤษภาคม 2559 เปิดเรียน

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นางสมพิศ แต้มทอง
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ปีที่ทำการวิจัย พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการทดลองใช้ One Group Pre – test Post – test Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ชุด เวลาเรียนชุดละ 6 ชั่วโมง 2)แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) จำนวน 9 แผน 18 ชั่วโมง และ3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษเบื้องต้น เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.38-0.75 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 – 0.57 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 และแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนต่อชุดการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (rxy) ตั้งแต่ 0.55–0.91 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test (One-Samples)

ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/81.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

แสดงว่าการพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเรียน ด้านทักษะสังคม ซึ่งครูผู้สอนควรนำรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป
 

กิจกรรมวันแม่ ปี 2558 (2)


From กิจกรรมวันแม่ 2558 (กล้อง 2), posted by ครูพิชัย โรงเรียนบ้านตรึม on 8/12/2015 (174 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


กิจกรรมวันแม่ ปี 2558 (1)


From กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558, posted by ครูพิชัย โรงเรียนบ้านตรึม on 8/12/2015 (117 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


กีฬาสีประจำปี 2558

กีฬาสีประจำปี 2558

From พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนบ้านตรึมฯ ปี 2558, posted by ครูพิชัย โรงเรียนบ้านตรึม on 8/07/2015 (97 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนเข้าพรรษา

“ณ วัดบ้านตรึม”

From กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา, posted by ครูพิชัย โรงเรียนบ้านตรึม on 7/29/2015 (43 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


กิจกรรมวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ 2558


“กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึง ครูกวีคนสำคัญของไทยและของโลกในวันที่ 26 มิถุนายน”

From กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2558, posted by ครูพิชัย โรงเรียนบ้านตรึม on 6/26/2015 (59 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


“โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้นักเรียนได้เห็นโทษและภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด โดยได้เชิญวิทยากรที่เป็นคุณหมอ และตำรวจ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้จัดกิจกรรมฟุตบอลต้านยาเสพติด ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านกีฬา”

From กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2558, posted by ครูพิชัย โรงเรียนบ้านตรึม on 7/03/2015 (23 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน